ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА

Всички продажби на продукти и/или аксесоари (наричани по-долу "Продукти" или "Стоки"), извършвани от продавача са предмет на общите условия по-долу. Всяка дерогация от клаузите, включени в общите условия за продажба, трябва да бъде изрично предвидена в договора за продажба, сключен между купувача и продавача. Всички други условия, посочени в поръчките, направени от купувача или негов представител, няма да бъдат приложими, дори ако не са били изрично отхвърлени от продавача. Всяко позоваване в тези условия на каквито и да е законови разпоредби се тълкува като позоваване на тези правни разпоредби във формата, съдържанието и начина, по който те са в сила към момента на сключване на договора между Joris Ide и купувача. Ако купувачът не е подписал потвърждението за поръчка на Joris Ide, получаването на стоките (дори ако впоследствие са отхвърлени от купувача в съответствие с настоящите условия) представлява съгласието на купувача с тези условия и условията на договора.

1. ЦЕНИ

1.1. Продавачът си запазва правото едностранно да променя цената, съобщена на купувача чрез офертата, в случай че до началото на производството производствените разходи се повишат спрямо момента на сключване на договора по причини, несвързани с купувача. Едностранното увеличение на цената е право пропорционално на увеличението на производствените разходи и действа в рамките на 2 (два) работни дни от датата на писмено съобщаване на промяната, доколкото купувачът няма да възрази в този срок. В случай, че купувачът възрази и страните не се споразумеят за размера на увеличението на цената, поръчката може да бъде отменена от купувача, но платеният от него аванс се удържа като цена за едностранно прекратяване на договора.
1.2. Ако разходите за производство, съхранение или доставка на стоката се увеличат поради промяна от страна на купувача на прогнозната дата на доставка, на количеството или на спецификациите на стоката или ако има забавяне в резултат на промени в инструкциите на купувача или поради непредоставяне на купувача на Joris Ide на подходяща информация или инструкции (включително неуведомяване на Joris Ide за каквито и да било ограничения за доставка), Joris Ide си запазва правото да увеличи общата цена, за да отрази такова увеличение на разходите и Joris Ide информира купувача по всяко време преди доставката на стоката относно увеличението на общата цена.
1.3. Ако Joris Ide произвежда продукт по поръчка или стоките не са със стандартния размер, обикновено произвеждан от Joris Ide, купувачът заплаща пълната цена, преди пускане на поръчката в производство от Joris Ide.
1.4. Разходите за палети, контейнери за връщане или спомагателни продукти се начисляват от купувача в допълнение към общата цена, ако е необходимо, за да се гарантира безопасната доставка на стоките, но тяхната стойност се връща на купувача, при условие че бъдат върнати невредими на Joris Идеи в рамките на седем дни след доставката.

1.5. В рамките на 30 дни от края на месеца, през който е издадена фактурата на Joris Ide, купувачът трябва да заплати фактурираната сума, дори ако доставката не е извършена и собствеността върху стоките не е прехвърлена на купувача. Ако дните на плащане се различават от горните, те се посочват в условията за кредитиране на купувача, сключени с Joris Ide.
1.6. Агентите и служителите на Joris Ide не са упълномощени да получават плащания в брой по сметката Joris Ide. Никакво плащане, извършено от купувач, не е отговорност на Joris Ide, а купувачът няма право да предявява иск срещу Joris Ide, за да получи възстановяване на сумата.

2. ТАКСИ И ДАНЪЦИ

2.1. Ако продуктите, предмет на доставка, са освободени от ДДС поради вътрешнообщностния характер на доставката или поради факта, че са предназначени за износ и купувачът транспортира продуктите на своя отговорност и риск, продавачът предостави освобождаване от ДДС на купувача при положение, че последният предостави достатъчно доказателство за транспорт и пристигане в страната на местоназначение на доставените продукти.
2.2. Общата цена не включва данък добавена стойност или други местни или национални данъци, които купувачът е задължен по закон да заплати на Joris Ide, купувачът следва да плати тези данъци на Joris Ide.

3. НЕПЛАЩАНЕ НА ФАКТУРИ

фактурирана в евро („€“ или „EUR“) по обменния курс на Румънската национална банка в деня на фактуриране + 1,5%.
3.2. Купувачът заплаща издадената(ите) фактура(и) от продавача в срока, установен по взаимно съгласие в писмена форма. Ако не е определен краен срок, цената се плаща на датата на получаване на фактурата.
3.3. При неплащане на фактурата в определения срок, купувачът заплаща на продавача неустойки за забава в размер на 0,1% на ден забава, изчислени спрямо размера на неизплатения дълг. Санкциите за забава се прилагат и за периодите на удължаване на срока за плащане, предоставени на купувача или от продавача с писмен документ, или с решение на компетентния съд.
3.4. Плащането на таксите за забава не дава право на купувача да забави плащането на всички неплатени суми.
3.5. В никакъв случай удължаването на срока на плащане няма да представлява новаторски акт. Дори ако купувачът получи удължаване на срока на плащане, продавачът си запазва правото да начисли еднократна сума, представляваща 10% от неплатената сума навреме, с минимален лимит от 250,00 EUR, за да компенсира увеличението на разходите и административните разходи (включително, в разумни граници, възстановяването на разходите за правни консултации), свързани с възстановяването на неплатена(и) сума(и).

3.6. Неплащането на фактура навреме води до отнемане на право от купувача, без призовка, от условията за плащане, свързани с всички предварително издадени фактури и задължението да ги плати незабавно.
3.7. При такива обстоятелства, ако купувачът не е в състояние да плати или плащането не може да бъде събрано (например в случай на издаване на платежно нареждане или чек с недостатъчни средства), продавачът си запазва правото да промени условията за плащане в смисъл плащане в брой или авансово плащане за всяка нова доставка и при необходимост да изисква от купувача да предостави подходяща писмена гаранция.
3.8. Ако купувачът не спазва новите условия за плащане, определени от продавача или не предостави адекватна гаранция, продавачът има право да реши по свое усмотрение да спре всички последващи доставки до пълно плащане и, когато е приложимо, да изиска гаранция, или отказ/денонсиране на всички поръчки за регистрирани продукти, независимо дали са приети или не, без никакви задължения към купувача. Отказът/денонсирането се съобщава писмено на купувача чрез всякакви средства за комуникация, във връзка с тези общи условия за продажба.
3.9. Всяка претенция, формулирана от купувача, няма да дава право на купувача да отложи плащането на фактурата или дължимата сума.
3.10. Ако купувачът не вземе продуктите на датата, определена за доставка, по причини, които не се дължат на продавача, продавачът си запазва правото да начисли, без официално предизвестие или други последващи уведомления, такса за депозит, представляваща 0,5% на ден от фактурирана сума на неприприбраните продукти. Ако продуктите не бъдат поети от купувача в рамките на 30 (тридесет) дни от първоначалната дата на доставка, продавачът си запазва правото да прекрати/анулира договора, без да се засягат разпоредбите на член 11 по-долу.
3.11. Независимо от възможността на продавача да прекрати/анулира договора, той има право да продаде стоката, като следва разликата между установената цена и тази, получена от продажбата на стоката, както и направените от продавача разноски във връзка с продажбата на невзетата от купувача стока да се поемат от последния.
3.12. Продавачът не е длъжен да сключва договор с третото лице при същите условия, каквито е договорил с купувача. Купувачът е длъжен да плати обезщетения, претърпени от продавача в резултат на неизпълнение на задължението за поемане на стоката. Ако продавачът възнамерява да продължи с продажбата на стоките, които не са взети от купувача, той уведомява кпувача предварително чрез всякакви средства за комуникация.

4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4.1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава в следното:
a) да доставя продадените продукти навреме, в количествата и при договорените условия за качество, само ако купувачът е изпълнил всички свои договорни задължения. Количеството, качеството и описанието на стоките и всички свързани с тях спецификации са посочени в потвърждението на поръчката на Joris Ide. Joris Ide си запазва правото да прави всякакви промени в спецификацията на стоките, които са необходими за спазване на каквито и да било изисквания за безопасност или други законови изисквания или които не засягат тяхното качество или производителност;
b) да достави продуктите в срока, предвиден в приложението, в противен случай начислява неустойки за забава в размер на 0,1% за всеки ден забава, неустойки, начислени върху стойността на недоставените продукти;
c) да гарантира купувача срещу загуба на собствеността на продуктите, които са обект на продажбата;
d) да осигури срещу заплащане транспорта на продуктите, ако купувачът е поискал това с поръчка/договор и предварително е приел транспортната тарифа;
e) да замени, безплатно и в рамките на максимум 30 дни, несъответстващите качествено продукти, ако несъответствията, съобщени от купувача, са приети писмено от продавача и ако не е възможно да се отстранят несъответствията;
f) да запази поверителността на клаузите на договора за покупко-продажба, под санкцията за отговорност за причинените на купувача вреди.

4.2. КУПУВАЧЪТ се задължава в следното:
a) посочва в приложението към стандартния договор за покупко-продажба размерите на договорените продукти, както и тяхното количество, и ако тази информация не е била напълно посочена в приложението, да ги съобщи писмено на продавача, в противен случай доставките се забавят съответно. Нито една поръчка, подадена от купувача, не се счита за приета от Joris Ide и никакъв договор няма да влезе в сила между страните, освен ако не бъде потвърден и признат писмено от Joris Ide. Купувачът е отговорен пред Joris Ide за осигуряването на точността на информацията, предоставена от купувача в потвърждението на поръчката Joris Ide и за своевременното осведомяване на Joris Ide с всяка друга необходима информация относно ктоките, за да даде възможност на Joris Ide да изпълни договора в съответствие с условията и неговите условия;
b) да плати на преводача цената на продуктите и, в зависимост от случая, стойността на транспорта, при условията и в сроковете, определени в договора за покупко-продажба, в противен случай се задължава да заплати стойността на неизплатения дълг.

Санкциите може да надвишават сумата, към която се прилагат;
c) да поеме изцяло и навреме всички договорени продукти;
d) да вземе навреме поръчаните продукти от помещенията на продавача, и да осигури техния транспорт, освен ако в договора не е предвидено друго;
e) да реализира транспорта на продуктите с подходящи транспортни средства и които задължително да бъдат натоварени отстрани и да имат дължина най-малко равна на максималната дължина на материалите, които са обект на договора;
f) да приеме продуктите, ако те са подходящи качествено и количествено, и да спазва инструкциите в приложения "Технически каталог" на JORIS IDE, отнасящи се, inter alia, до манипулирането, съхранението, монтажа и експлоатацията на продуктите;
g) да осигури със собствени средства, в най-кратки срокове, правилното разтоварване и обработка на закупените продукти, без да уврежда продуктите на трети лица в транспортното средство;
h) да предприеме всичко необходимо и законосъобразно за плащането на стоката в съответствие с клаузите на договора за покупко-продажба;
i) да запази поверителността на клаузите на договора за покупко-продажба, под санкцията за отговорност за причинените на продавача вреди.

5. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

5.1. Стоките се доставят съгласно специалните условия на договора за покупко-продажба, като в допълнение или при липса на специални разпоредби се прилагат разпоредбите на тези общи условия.
5.2. Продавачът информира предварително купувача за крайния срок, до който се доставят стоките. Датите на доставка, посочени в потвърждението на поръчката, не са обвързващи, продавачът не поема никаква отговорност за забавяне на доставката, освен ако съответните дати на доставка не са потвърдени писмено и без резервация от продавача в отделен документ. В последния случай продавачът има право едностранно да промени писмено сроковете за доставка, ако по обективни причини, като забавяне на доставката на суровини или повреда на някое производствено оборудване, той не може да изпълни доставката в първоначално определените срокове. Новите условия за доставка се съобщават писмено на купувача. Транспортирането на продуктите се извършва от продавача на посочения от купувача адрес само ако последният изрично е поискал това с поръчка и е приел транспортната тарифа. Доставките се извършват с помощта на съчленени превозни средства като стандартен метод за доставка. Въпреки това Joris Ide може да използва други видове превозни средства, както намери за добре. Ако купувачът има специфично изискване за превозното средство или ако има ограничения за размера на превозното средство, използвано за доставка, това трябва да бъде посочено от него като ограничение за доставка в потвърждението за поръчка на Joris Ide.

5.3. Освен ако не е посочено друго в потвърждението на поръчката, продажбата на продуктите се извършва безплатно във фабриката на продавача (чрез товарене на автомобила на купувача). Продуктите се доставят в стандартната опаковка на продавача и носят стандартните етикети и маркировки на продавача.
5.4. Ако транспортирането на продуктите се извършва от купувача или от превозвач, посочен от купувача, рисковете се прехвърлят върху купувача от момента на натоварване на продуктите в транспортното средство, като този момент се счита и за момента на доставка.
5.5. Ако продавачът няма да може да достави продуктите в съответствие със срока на доставка, той има задължението да уведоми купувача, като посочи причината за забавянето и, ако е възможно, прогнозната дата на доставка.
5.6. Ако доставката на продуктите претърпи забавяне, причинено от купувача, рисковете за продуктите се прехвърлят върху купувача от първоначално установената дата на доставка.
5.7. Освен ако не е уговорено друго от страните, продавачът може да извършва частични доставки. Неизпълнението от страна на Joris Ide на задължението за доставка на една или повече вноски от стоките не дава право на купувача да прекрати/анулира договора в неговата цялост.
5.8. Продадените продукти се придружават от известие за доставка и/или фактура, сертификат за качество и гаранционен сертификат. Поемането на стоките от купувача предполага и поемане на посочените по-горе документи.
5.9. Собствеността на продадените стоки се прехвърля от продавача на купувача на датата на пълно плащане на цената на продукта и свързаните с него данъци.

6. КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА СТОКИТЕ

6.1. Продавачът се задължава да достави стоката на мястото, посочено в договора, и да прехвърли на купувача собствеността върху продуктите, след цялостно инкасиране на цената.
6.2. Купувачът се задължава да приеме стоката след извършване на нейното количествено и качествено проверяване, операция, която се отразява в протокол за приемане. При доставката купувачът преглежда продуктите и сравнява, наред с другото, количествата, размерите, теглото и съответствието на доставените продукти със спецификациите в потвърждението на поръчката и отбелязва всички видими повреди по продуктите в документа за доставка. Безусловното приемане на доставката от купувача означава потвърждение от него, че доставката напълно отговаря на потвърждението на поръчката. По отношение на очевидни несъответствия на качеството, които не могат да бъдат разумно забелязани в момента на поемане на продуктите, купувачът разполага с 24 часа от доставката, за да изготви и изпрати на продавача протокол, в който те са изброени и онагледени със снимки на общ изглед и отблизо на рекламираните продукти.
6.3. Ако поради несъответствия, посочени в протокола за приемане, купувачът откаже да приеме цялата или част от стоките, стоките, които са обект на отказ за приемане, се съхраняват от купувача при нормални условия на съхранение и запазване, като купувачът е отговорен за тяхното попечителство. Съхранението се извършва за необходимия период, за да може продавачът да провери наличието на уведомените от купувача несъответствия и да направи предложения за отстраняването им, но не повече от 15 дни. Купувачът уведомява незабавно продавача за отказа да приеме стоката, както и за мястото, където е съхранявана. Купувачът не може да откаже да приеме стоката, освен ако не е с дефекти или несъответствия на качеството над 80%. Всеки отказ от страна на купувача поради дефекти или пропуски в качеството в съотношение по-малко от 80% няма да се счита за отказ, а рискът от повреда и/или случайна загуба, пълна или частична, на стоката се поема от купувача.

6.4. Ако стоките се доставят на купувача чрез превозвач, избран от продавача, купувачът има задължението да провери състоянието им веднага след приемане на стоките, след като има видими дефекти, качествени или количествени недостатъци, които трябва да бъдат отчетени в протокола за приемане, изготвен по предвидените условия чл. 6.2. и се съобщава в рамките на 24 часа на продавача. Недокладването на дефекти/несъответствия в срока и по начина, предвидени в договора, води до загуба на правата на купувача, като стоките се считат за съвместими и Joris Ide няма да носи отговорност за такъв дефект или несъответствие, а купувачът е задължен да заплати общата цена на стоките.
6.5. Ако стоките се доставят на купувача чрез избран от него превозвач, купувачът се задължава, с договора за превоз, да предвиди задължението на превозвача да провери видимото състояние и количеството на стоките към момента на приемането им от превозвача от продавача и да запише в транспортните документи всички несъответствия, видими към момента на поемането. Купувачът има задължението да провери състоянието на стоките веднага след приемането им от превозвача по негов избор, за дефекти, пропуски в качеството или други несъответствия, които превозвачът не е могъл да установи в момента на приемане на стоките от продавача, да бъдет записани в протокола за приемане, съставен при условията, предвидени в чл. 6.2. и да се изпрати в рамките на 24 часа на продавача. Всяко несъответствие между състоянието на стоките към момента на поемане от превозвача от продавача и състоянието им към момента на поемането от купувача задължава купувача да се противопостави на превозвача, ако такива несъответствия могат да бъдат открити от превозвача към момента на поемането от продавача.
6.6. Отказването на стоката не е равно на прекратяване или на анулиране на договор.
6.7. След като купувачът съобщи за видими дефекти или количествени и качествени недостатъци, купувачът има задължението да предостави на продавача, при поискване, всички документи и информация, необходими за разрешаване на жалбата на купувача. Продавачът съобщава на купувача резултата от извършените проверки, след което съответно продавачът поправи несъответствията, замени несъответстващата стока, възстанови цената, намали цената, ако несъответствията не засягат използването на продукта или, в случай на транспорт, извършен от превозвач, избран от продавача, споменава количествените недостатъци в транспортния документ, сключен с продавача, последният трябва да пристъпи към попълване на количествените недостатъци. Продавачът пристъпва към отстраняване на констатираните недостатъци в срок до 15 дни от датата на получаване на протокола за приемане, съставен при условията, предвидени в чл. 6.2., без продавачът да носи отговорност за каквито и да било други щети на купувача.

6.8. Продавачът не носи отговорност за дефекти, причинени от неправилно транспортиране на продуктите.
6.9. Ако по повод доставката на продуктите купувачът не претендира за количествени недостатъци, като ги посочи в протокола за получаване, купувачът губи правото по-късно да претендира за такива недостатъци.
6.10. Продавачът няма да носи отговорност за дефекти, причинени от неправилно използване на стоките, неправилна поддръжка, неправилни монтажни работи, неправилно боравене и/или съхранение, неправилни ремонтни дейности, извършени от купувача или от трета страна, неупълномощена от продавача или за модификации, направени без съгласието на продавача.
6.11. Отказът на определени продукти не освобождава купувача от задължението да заплати продуктите, които не отказва или да изпълни други задължения съгласно договора за покупко-продажба.
6.12. В случай, че купувачът е подал оплакване за дефекти или други несъответствия съгласно чл. 6.4. и 6.5., използването на стоките чрез инсталиране или друг метод, преди проверката им от продавача, води до загуба на правото на купувача да получи отстраняване на заявените дефекти или несъответствия. В случай, че купувачът предяви претенции за дефекти или несъответствия след монтажа или употребата на стоките по друг начин, той може да иска най-много намаляване на цените, ако ремонтът/подмяната би генерирал непропорционални разходи спрямо обстоятелствата.
6.13. В случай на потребители, несъответствията на продуктите могат да бъдат констатирани и коригирани в съответствие с чл. 9 ал. (1) и чл. 11-14 от Извънредна правителствена наредба № 140/2021, както и с всяка друга приложима законова разпоредба по въпроса.

7. ГАРАНЦИЯ

7.1. Продавачът гарантира (i), че към момента на доставката продуктите отговарят на спецификациите в потвърждението на поръчката, като приемат всякакви малки разлики в съответствие с общоприетите европейски правила в сила и специфичните правила, приложими към продуктите, (ii) че за период от 2 години от датата на доставка, продуктите няма да бъдат засегнати от ръжда (наричана по-долу „Гаранция“), при условие че условията тук са спазени.
7.2. Цялата техническа информация, предоставена от продавача преди и/или по време на използването на продуктите, както устно, така и писмено, се предоставя добросъвестно и в съответствие със знанията, притежавани от него към този момент. Въпреки това, тази информация не засяга задължението на купувача да оцени продуктите, доставени от продавача по отношение на пригодността и съвместимостта със средствата за обработка и/или приложенията, за които купувачът желае да използва продуктите и впоследствие да разчита единствено на такива оценки. Отговорността за използването и обработката на продуктите за конкретно приложение се носи единствено от купувача. Служителите или агентите на Joris Ide не са упълномощени да правят изявления или гаранции по отношение на стоките, освен с писменото съгласие на Joris Ide. С подписването на договора купувачът потвърждава, че не разчита на такива непотвърдени твърдения. Всички съвети или препоръки, дадени от Joris Ide или неговите служители или агенти към купувача или неговите служители или агенти относно съхранението, прекомерното ползване, инсталирането или използването на стоките, които не са потвърдени писмено от Joris Ide, се следват или прилагат за риска на купувача и, следователно, Joris Ide не носи отговорност за такива непотвърдени съвети или препоръки.

7.3. Условия за приложимост на гаранцията:
7.3.1. По-горната гаранция се прилага при условие, че продуктите или всеки техен компонент:
i. се транспортират и съхраняват винаги в оригиналната опаковка и при условията, посочени от продавача (наред с други неща, да бъдат покрити и съхранявани на безопасно място, да се спазват минималната температура на съхранение, максималната степен на влажност, неутралната атмосфера и др. ) или, ако това не е възможно, да се съхраняват поне в съответствие с общоприетите практики за такива продукти;
ii. винаги да се работи в съответствие с инструкциите и директивите на продавача или, ако това не е така, поне в съответствие с общоприетите предпазни мерки и индикации за този тип продукт;
iii. да бъдат инсталирани в стриктно съответствие с инструкциите и директивите на продавача (например за продукти, покрити със защитно фолио, отстранете фолиото по време на монтажа, за да откриете и докладвате незабавно всички нередности) или, при тяхно отсъствие, поне в съответствие с общоприети предпазни мерки и показания за този вид продукти;
iv. да не се поддържат в неправилно състояние преди обработка или инсталиране и да не се подлагат на каквито и да е неоторизирани настройки, модификации и ремонти или опити за извършване на такива операции;
v. винаги да се използват "при нормални условия" за целта, за която са проектирани и да не се използват неправилно, повредени или неправилно използвани. В контекста на тази клауза, използването „при нормални условия“ предполага нормална употреба на въпросния продукт, съгласно посочената цел и/или препоръките на продавача;
vi. да се поддържат в съответствие с инструкциите на продавача или, при тяхно отсъствие, поне в съответствие със сроковете и общоприетите методи за този вид продукт;

7.3.2. В допълнение към правилата, употребите и общоприетите практики за този тип продукт, купувачът и в случай на препродажба, неговият клиент има следните задължения (като се вземат предвид всички правила и употреби, наложени от добрите практики за обработка и цялата безопасност и предпазни мерки при следване на инструкциите по-долу):
7.3.2.1. при изрязване на незащитени ръбове или в случай на корозия, незабавно предприема необходимите мерки за ретуширане на продукта, като използва материалите и техниките, посочени от продавача;
7.3.2.2. да проверява периодично продуктите, както и изолацията на сградата,

поне веднъж годишно; и
7.3.2.3. редовно да почиства и ретушира продуктите, когато е необходимо, в съответствие с указанията и инструкциите на иродавача или, а при липса на такива да използва общоприети методи и предпазни мерки за този тип продукти.

7.4. В никакъв случай продавачът не носи отговорност за каквито и да било дефекти, недостатъци, загуба или повреда на продуктите или който и да е техен компонент в резултат на:
(i) конденз, мухъл или петна от всякакъв вид, дължащи се на условията на съхранение преди обработка или монтаж, условия, които не са в съответствие с указанията и инструкциите на продавача или, в тяхно отсъствие, не са в съответствие с общоприетите практики за този тип продукт или на ненормални условия на работа, неспазване на писмените инструкции на Joris Ide, неправилна употреба, модификация или ремонт на стоки без одобрението на Joris Ide, или
(ii) корозия на отрязани ръбове, непокрити със защитен слой или корозия, или производство на пара в резултат на реакцията на продуктите и/или защитния слой с корозивни вещества и пари, вещества, съдържащи абразивни киселини, основи или детергенти, или
(iii) излагане на екстремни температури или
(iv) износване или други ефекти, причинени от фактори вътре в сградата или поради наличието на замърсители между слоевете или необичайно замърсяване на въздуха или контакт с пари или агресивни химикали, или
(v) емисиите на вредни газове, пари или химикали от естествени или изкуствени източници на мястото, където са инсталирани продуктите, или на разстояние до 500 метра, или
(vi) натрупване на мръсотия или образуване на водни отлагания по покривите и/или недостатъчно уплътняване на слоевете, така че замърсителите да навлизат между тях, или
(vii) всякакви форсмажорни обстоятелства, както е посочено в член 14, или щети, причинени от явления като земетресения, градушка, силни бури, урагани, експлозии, пожари, граждански вълнения, войни или други подобни обстоятелства, които не могат да бъдат контролирани и следователно не са отговорност на продавача, или
(viii) всяко действие или бездействие от страна на купувача или трета страна (наред с други работници, персонал, клиенти, агенти, превозвачи и изпълнители на купувача);
(ix) покриви с наклон, по-малък от 5%.
7.5. Всеки продукт или компонент, произведен от трета страна и доставен от продавача, се покрива от оригиналната гаранция, предлагана от съответния производител, а продавачът осигурява същата гаранция, която е получил на свой ред от производителя

на този продукт. Горната гаранция не се отнася за части, материали или оборудване, включени в стоките, но които не са произведени от Joris Ide и за които купувачът има изключителното право да се възползва от всяка гаранция, предоставена от производителя за Joris Ide. Joris Ide не носи отговорност по нито една от горните гаранции (или каквито и да било други обещания, условия или гаранции), ако общата цена не е платена до крайния срок за плащане от професионалния купувач.
7.6. Нюанси и цветове. Освен ако не е посочено друго в писмен документ, продавачът не гарантира еднородността на нюансите и цветовете. Въпреки това, ако клауза предвижда това, еднаквостта се оценява въз основа на местно приетите практики по това време и за този сектор на дейност. Цветните диаграми и/или снимките на продуктите в каталога, брошурите и другите цветни материали, предоставени от продавача, са чисто ориентировъчни и може да се различават от действителните цветове и нюанси на доставените продукти.
7.7. Искания за ремонт или подмяна съгласно гаранцията. Всяко искане относно гаранцията се съобщава на продавача по подробен начин и придружено от обосновки, с препоръчано писмо с обратна разписка, в рамките на два (2) дни от датата на откриване или забелязване на дефекта или несъответствието, или от дата, на която те биха могли да бъдат забелязани за първи път, доколкото няма задължителни задължителни законови разпоредби за противното.

7.8. Компенсаторни мерки, предлагани с гаранцията
7.8.1. Ако продавачът потвърди, че доставеният продукт или всеки негов компонент не спазва гаранцията, продавачът, по искане на купувача, предлага една от следните компенсаторни мерки:
(i) ремонтиране, поправяне или настройване на въпросния продукт или компонент, или
(ii) замяна на продукта или на компонента (компонентите), или
(iii) връщане на цената им или
(iv) намаляване на цената.
Подменящите компоненти са поне функционални еквиваленти на оригиналните компоненти.
Собствеността върху продуктите и/или заменените компоненти се връща към активите на продавача, а купувачът има задължението да ги върне на продавача по негово искане, като свързаните с това разходи се покриват от продавача.
7.8.2.Връщане на продукти или на дефектни компоненти към продавача и обратно към купувача:
a) Купувачът в никакъв случай няма да върне продукт или негов дефектен компонент на продавача без предварителното писмено одобрение на продавача.
b) Преди да върнат дефектен продукт или неговите компоненти на продавача, продавачът и купувачът решават по взаимно съгласие дали да поправят или заменят дефектния продукт на мястото на инсталиране на продукта или в помещенията на продавача или на всяко друго място, установено от продавача.
c) Разходите за опаковане, транспорт и застраховка, необходими за връщането на дефектния продукт или на негов компонент към продавача за ремонт или замяна, се поемат от купувача, ако се докаже, че ремонт или замяна не е била необходима. Същите разходи се поемат от продавача, ако се установи, че действително са били необходими основни ремонти или подмяна.
7.8.3. Компенсаторните мерки, посочени в член 7.8.1, представляват единственото право на купувача и единствената отговорност на продавача в контекста на гаранцията и тяхната стойност в никакъв случай не трябва да надвишава продажната цена на заместващия продукт, като по този начин се изключва всяко обезщетение за свързани вреди.
7.8.4. Въз основа на компенсаторните мерки, посочени в член 7.8.2, единствената допълнителна компенсация, на която купувачът има право, е компенсация за разходи за монтаж или демонтаж съгласно приложимите пазарни цени, ако се установи, че дефектите са съществували преди монтирането или инсталирането на продукта и при условията, при които купувачът е изпълнил задълженията си за ограничаване на щетите и стриктно е спазил всички процедури за монтаж/инсталиране, с изричното уточнение, че всякакви компенсации за свързани щети са изключени.
7.9. Гаранцията, предлагана от тези условия за продажба, не важи за продукти, закупени от купувача при пълно запознаване с фактите относно наличието на видими дефекти и деформации и/или за продукти, ясно обозначени с етикета „второ качество“ и продавани като такива.
7.10. Продавачът гарантира (i), че към момента на доставка продуктите отговарят на спецификациите в потвърждението на поръчката, като приемат всякакви малки разлики в съответствие с общоприетите европейски правила в сила и специфичните правила, приложими към продуктите, (ii) като за период, съдържащ се в табл. 1, от датата на доставка, продуктите няма да бъдат засегнати от ръжда и лющене, при условие че са спазени условията на това.
Табл. 1. Гаранционният срок (ТГ) и средната продължителност на употреба (СПУ) в години за продуктите JorisIde (относно неперфорация на ламарината и неотлепване на боята).

Отпусната гаранция (години)

Гаранция за неперфорация на ламарина, неотлепване на боя

Допълнителна такса

 0%

5%

10%

ТГ                      

ТГ

ТГ

СПУ

Дебелина на полиестерния слой

Ламарина

25 микрона

2

2 стандарт+ 3

2 стандарт+ 8

25

Ламарина

35 микрона

2

2 стандарт+ 3

2 стандарт+ 8

25

Матова ламарина

35 микрона

2

2 стандарт+ 3

2 стандарт+ 8

25

Ламарина 0.35 мм

25 микрона

2

-

-

5

Поцинкована ламарина за леки структури

 

 

2

 

-

 

 -

 

50

7.11. Купувачът има възможност да закупи удължена гаранция, която гарантира удължаване на гаранционния срок извън стандартния гаранционен срок, регламентиран в точки 7.1 - 7.10. Разширената гаранция може да бъде закупена в момента на покупката. Всички разпоредби на стандартната гаранция, както е посочено в точка 7.1, се отнасят за разширената гаранция. - 7.10.

7.12. Стойността на удължената гаранция е 5% от стойността на доставените продукти + ДДС, при удължена гаранция от 3 години, 10% от стойността на доставените продукти + ДДС, при удължена гаранция от 8 години.
7.13. Удълженият гаранционен срок започва да тече от датата на изтичане на стандартния гаранционен срок

8. ОТГОВОРНОСТ ОТНОСНО СКИРИ ДЕФЕКТИ

8.1. Купувачът има право да рекламира скритите дефекти на стоките.
8.2. Рекламацията за скрити дефекти се прави, под заплаха за конфискация, в рамките на 24 часа от датата, на която са били открити, ако купувачът е професионалист. Рекламацията трябва да бъде направена в писмена форма и трябва да включва следното: предмет на рекламацията, дата на откриване на дефекта, описание на дефекта, начин на неговото проявление, възможни причини, обусловили дефекта, начин на погасяване на претенциите (чрез подмяна, ремонт, отпускане на бонуси и др.).
8.3. Дефекти, констатирани в резултат на дефектен транспорт, се откриват в рекламации, направени от купувача до превозвача, с уведомяване на продавача.

9. ДОГОВОРНА ОТГОВОРНОСТ

9.1. В случай на забавено плащане съгласно договорните условия, продавачът може да спре изпълнението на задълженията си по договора, докато купувачът не докаже плащането на всички задължения, поети по договора за покупко-продажба или други договори, сключени преди или след това с продавача, включително неустойки за забавено плащане.
9.2. Ако купувачът не заплати аванса и/или не съобщи писмено на продавача всички данни, необходими за пускане на поръчаните в производство продукти в рамките на 5 календарни дни от влизане в сила на договора за покупко-продажба, се счита, че купувачът се е отказал от тези договорени продукти.
9.3. В допълнение към клаузите на договора за покупко-продажба и/или тези, предвидени в общите условия за продажба/условия за продажба, страните няма да носят отговорност за загуба от производство, пропусната печалба или други косвени загуби, понесени от другата страна.

10. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

10.1. Без да се засягат разпоредбите на член 7, продавачът не носи отговорност за непреки или последващи вреди и отхвърля всякакви искове за щети.
10.2. Ако ктоките са произведени или подлежат на някакъв процес, започнат от Joris Ide, в съответствие със спецификациите, представени от купувача, купувачът обезщетява Joris Ide за всякакви загуби, щети, разходи и разноски, вменени на или направени от Joris Ide във връзка с или платени за, или приети за плащане от Joris Ide при разрешаване на всякакви искове за нарушаване на който и да е патент, авторско право, дизайн, търговска марка или други права на интелектуална или индустриална собственост на всяко друго лице в резултат на използването от Joris Ide на спецификациите на купувача.

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ/АНУЛИРАНЕ НА ДОГОВОРА

11.1. Продавачът има право да разпореди едностранно прекратяване/анулиране на договора в случай на:
(i) неплащане или невъзможност за събиране на цената, включително в резултат на издаване на платежно нареждане или чек с недостатъчни средства, или
(ii) прекратяване, преструктуриране на дълг или всякаква друга подобна мярка, с изключение на посочените в чл. 123 (1) от Закон № 85/2014 за предотвратяване на несъстоятелност и производство по несъстоятелност или
(iii) като установи, че юридическото лице на купувача се контролира пряко или косвено от акционери, различни от съществуващите към момента на сключване на този договор, когато това може да бъде в ущърб на интересите на продавача, продавачът си запазва правото да реши, по своя преценка, дали да продължи изпълнението на договора за покупко-продажба, но с плащане в брой, или да прекрати/анулира договора,.
11.2. Ако продавачът вече е доставил продуктите, той има право, без да се засягат другите му договорни права, да поеме обратно в свое притежание продуктите, без намесата на съда, а купувачът позволява незабавното поемане на продуктите от продавача.
11.3. Ако купувачът анулира поръчка, той е длъжен да заплати на продавача 20% от стойността на поръчката като фиксирано обезщетение, без да се засяга правото на продавача да иска по-високо обезщетение, в зависимост от претърпените и доказани загуби или щети. Ако купувачът не приеме доставката на поръчка, продавачът има право да получи пълната стойност на поръчката като фиксирана компенсация, без да се засяга правото на продавача да начислява депозитни такси за максимум тридесет (30) дни. Вече получени авансови плащания се задържат от продавача като компенсация за ситуацията, посочена по-горе. Предходните разпоредби не засягат правото на потребителя да се откаже от договора, съгласно Извънредна правителствена наредба № 34/2014 или всяка друга приложима законова разпоредба по отношение на потребителите.
11.4. Страните се запознават с това, че производството на продуктите също изисква суровини/материали, закупени от продавача, които обикновено не се използват. Продавачът не е задължен да прави недостъпна суровината, налична в собствения му склад, пропорционално на количеството, необходимо за изпълнението на поръчката, ако не са изпълнени комулативно всички предходни договорни условия, съответно подписването на договора/поръчката от двете страни, плащането на аванса/цената (ако има договорени авансови плащания) и съобщаването на цялата техническа информация, необходима за стартиране на производството.

12. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

12.1. Нито една от договарящите се страни не носи отговорност за неизпълнение навреме и/или за неправилно изпълнение - изцяло или частично - на което и да е задължение по договора за покупко-продажба, ако неизпълнението или неправилното изпълнение на това задължение е било причинено от непреодолима сила. Непреодолимата сила освобождава страните от отговорност в случай на частично или пълно неизпълнение на задълженията, поети с този договор.
12.2. Непреодолима сила означава всяко събитие извън разумния контрол на дадена страна, което по естеството си не е могло да бъде предвидено или, ако е могло да се предвиди, е било неизбежно, включително стачки, стачки на работодатели или други индустриални спорове (независимо дали е включена тяхна работна ръка или работна ръка на трета страна), прекъсвания на електрозахранването или повреди в преносната система, случайни събития, война, тероризъм, бунтове, граждански бунт, намеса на граждански или военни власти, национално бедствие или международен конфликт, въоръжен конфликт, умишлено увреждане, повреда на централата или оборудване, ядрено, химическо или биологично замърсяване, звуков удар, експлозии, срутване на строителна конструкция, пожари, наводнения, бури, земетресения, загуба по море, епидемии или подобни събития, природни бедствия или изключително неблагоприятни метеорологични условия или липса на доставки или неспазване на задължеинята от страна на подизпълнителя.
12.3. В допълнение, никоя от страните не носи отговорност пред другата страна за нарушение или забавяне на изпълнението на което и да е договорно задължение, ако това се дължи на отказа на властите да дадат разрешения за внос/износ или отмяната на вече издадени разрешения. Joris Ide не носи отговорност пред купувача или не може да се счита, че е нарушил договора поради закъснение при неизпълнение или нарушение на задълженията на Joris Ide по отношение на стоките, ако забавянето или нарушението на задълженията се дължи на причина извън разумния контрол на Joris Ide.
12.4. Страната, която се позовава на непреодолима сила, е длъжна да уведоми другата страна в срок от 24 часа за настъпването на събитието и да предприеме всички възможни мерки за ограничаване на последиците от него.
12.5. Ако в 5-дневен срок от настъпването събитието не отпадне, страните имат право да уведомят за законно прекратяване на договора за покупко-продажба, без нито една от тях да претендира за вреди.

13. ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ

13.1. Прекратяването, изцяло или частично, на условията на договора няма ефект върху задълженията, които вече са дължими между страните.
13.2. Разпоредбите на предходната алинея не са такива, че да премахват отговорността на страната, която по своя вина е причинила прекратяването на договора.

14. СОБСТВЕНОСТ И РИСКОВЕ

14.1. Правото на собственост върху продуктите преминава в купувача веднага щом цената на продуктите и всички прилежащи данъци бъдат платени изцяло на продавача.
14.2. Докато купувачът придобие собственост върху продуктите, той гарантира постоянната наличност и проследимост на продуктите, които притежава, на продавача или на назначения от него персонал, като признава продуктите като собственост на продавача в седалището на купувача. Докато прехвърлянето на собствеността не бъде извършено, на купувача е забранено да обременява стоките, принадлежащи на Joris Ide.
14.3. В случай, че купувачът продаде продуктите на трети страни, продавачът си запазва правото да изисква от купувача парична сума, еквивалентна на цената за препродажба на продуктите, включително свързаните с тях данъци, или цената, на която продавачът е продал продукта на купувач. Изборът между цената на препродажба и покупната цена принадлежи на продавача.
14.4. Купувачът няма да може да продава закупените продукти на трети лица, докато не бъдат платени пълната цена и таксите. Продавачът запазва собствеността върху продуктите, дори когато те са притежание на трети страни.
14.5. По искане на продавача, купувачът изготвя всички документи и извърша всички необходими формалности за потвърждаване на правото на собственост на продавача в страната на третото лице купувача. Въпреки че продавачът запазва собствеността върху продуктите, отговорността за съхраняването им на сигурно място, както и всяка повреда, унищожаване или загуба на продадените продукти или на част от тях се пада на купувача от момента, в който продуктите му бъдат доставени при условията, одобрени от двете страни и независимо от самоличността на превозвача.

15. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

15.1. Нито една от страните няма да има правото, без предварителното писмено съгласие на другата страна, да прехвърля, изцяло или частично, правата или задълженията си, произтичащи от договора за покупко-продажба, по един или друг начин, на трети страни, с изключение на продавача, който има правото да прехвърли договора без съгласието на купувача на свързана компания или на трета единица, вследствие на прехвърляне, разделяне, сливане или на размяна на отдели/филиали на продавача. Договорът остава валиден и задължителен за правните наследници на всяка от страните по договора.
15.2. Съгласието, предвидено в предходния параграф, трябва да бъде съобщено от цесионера в рамките на 5 работни дни от датата, на която възложителят е поискал такова съгласие; в противен случай се предполага, че цесионерът не е дал съгласието си за прехвърлянето на договора.

16. ПРАВА НА ТРЕТИ СТРАНИ

16.1. Продавачът освобождава купувача от всякаква отговорност и го обезщетява в случай на непреки щети, загуби и разходи, понесени в резултат на нарушение или твърдение за нарушаване чрез някой от продуктите на продавача на всеки патент, разрешение, търговска марка, лого или защитена собственост, на авторски права, притежавани или използвани от трети страни, които не са резултат от инструкциите, издадени от купувача, и продавачът гарантира купувача, за своя сметка, срещу всякакви искове, рекламации, съдебни искове, действие или производство срещу купувача, при следните условия (i) купувачът незабавно уведомява продавача, в рамките на 2 (два) дни, писмено, подробно и с препоръчано писмо за всяко такова действие срещу него или за намерението на трети страни да предявяват искове, претенции, съдебни искове, дела или други производства срещу него; (ii) продавачът е единственият упълномощен да защитава и сключва споразумения или други подобни преговори по отношение на искове, претенциие, съдебни действия, призовки или други въпросни производства; (iii) купувачът няма да договаря или да сключва споразумения по отношение на такива искове, претенции, правни действия, дела или производства без предварителното писмено одобрение на продавача и само ако (iv) купувачът проактивно/активно си сътрудничи с продавача, като предоставя добросъвестно необходимото съдействие и сътрудничество по отношение на информацията, която може да бъде поискана от продавача в контекста на потвърдения или възможен спор.
16.2. Продавачът не поема никаква вина и няма да има никакво задължение за обезщетяване за продукти или техни компоненти, които:
(i) отговарят на спецификациите, техническите чертежи, модели или други данни, предоставени от купувача или
(ii) auса претърпели едностранна намеса от страна, различна от продавача или
(iii)ако купувачът продължава да не спазва някои права след като са му предоставени средства за избягване на неспазването им или
(iv) когато използването на продукта или свързването му с други продукти, процеси или материали или всички подобни причини, взети заедно, а не самият продукт, е основната причина за нарушаване на определени права.
16.3. Ако се установи с окончателно и неотменимо съдебно решение, че продавачът е нарушил или злоупотребил с правата на трети лица или, по собствена инициатива на продавача, след като установи злоупотреба или нарушение на определени права, продавачът може да вземе решение по свое усмотрение и за своя сметка, (i) да модифицира продукта по такъв начин, че той повече да не нарушава или злоупотребява с правата на трети страни; или
(ii) се опитва да получи разрешение или друго право за използване на продукта; или
(iii) замени въпросния продукт с продукт, който не нарушава правата на трети страни.
16.4.Ако горните опции не са осъществими при търговски разумни условия и/или в рамките на разумен срок, продавачът може да поиска връщане на продукта, като възстанови на купувача сумата, платена от него за продукта, с изключение на всяка допълнителна компенсация.
16.5.Компенсаторните мерки, посочени в този член, са единствените компенсаторни мерки, които купувачът може да иска като компенсация. Продавачът не носи отговорност за преки или косвени щети.

17. ПОВЕРИТЕЛНОСТ – ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

17.1. Ако продавачът не одобри изрично и в писмен вид други условия в това отношение, на купувача е забранено да разкрива публично или на трета страна, независимо от ситуацията, поверителна информация или информация, притежавана от продавача или контролирана от него.
17.2. Всички патенти, търговски марки, авторски права и/или други права на интелектуална собственост, и/или всякаква поверителна или защитена с авторски права информация, свързана с продуктите, остават собственост на продавача или техния собственик. Договорните клаузи не предоставят на купувача никакви права, титли или интереси и каквото и да е разрешение относно правата върху интелектуална собственост, притежавани или контролирани от продавача, като на купувача е забранено да разкрива каквато и да е поверителна информация, дори от търговски характер, защитена от права на собственост В противен случай купувачът е длъжен да заплати обезщетение за причинените вреди.

18. СЪОБЩЕНИЯ

18.1. Според договарящите страни всяко съобщение, отправено от една от тях към другата, е валидно изпълнено, ако бъде изпратено на адреса/седалището, посочено в уводната част на договора за покупко-продажба.
18.2. Ако съобщението е направено по пощата, то се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка (A.R.) и се счита за получено от адресата на датата, посочена от получаващата пощенска служба в това потвърждение.
18.3. Ако съобщението е изпратено по имейл или факс, то се счита за получено на първия работен ден след този, на който е изпратено.
18.4. Устните съобщения не се вземат предвид от нито една от страните, освен ако не са потвърдени с едно от средствата, предвидени в предходните параграфи.
18.5.Всяка промяна на идентификационните данни на една от договарящите страни (име, седалище, телефон/факс), на банковата сметка, на законния представител, се съобщава на другата страна в рамките на два работни дни, под санкцията неприложимост на настъпилите промени.

19. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

19.1. Ако купувачът не е заплатил цената в установените размер и срок, продавачът има право, без да е задължен да плаща щети, да откаже всяка бъдеща поръчка, направена от купувача по договора за покупко-продажба.
19.2. Неизпълнението от купувача на задължението за плащане на цената в установените размер и срок дава право на продавача да получи или принудително изпълнение на задължението за плащане, или анулиране на продажбата, като и в двата случая получи обезщетение.
19.3. Купувачът автоматично е в забава, когато не е изпълнил задължението си да плати цената.

20. ФИНАЛНИ КЛАУЗИ

20.1. Изменението на договора за покупко-продажба се извършва само с адендум, сключен между договарящите страни. Всякакви печатни грешки, пропуски, съществени или други пропуски в който и да е документ, оферта, ценоразпис, приемане на офертата, фактура или друг документ или информация за продажбите, издадени от Joris Ide, коригират без отговорност към Joris Ide.
20.2. Ако страните нарушат задълженията си, неупражняването на правото да изиска изпълнението на това задължение от увреденото лице изцяло или в парична равностойност не означава отказ от това право.
23.3. Разпоредбите на договора за покупко-продажба се допълват с клаузите, съдържащи се в общите условия за продажба

21. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, КОМПЕТЕНТЕН СЪД И УСТАНОВЯВАНЕ НА РУМЪНСКИЯ ЕЗИК КАТО ЕЗИК, КОЙТО УПРАВЛЯВА ДОГОВОРА

21.1. Всички сделки се сключват в седалището на продавача, дори ако има други противоречиви разпоредби в това отношение. За прилагането, тълкуването и евентуалните съдебни спорове, произтичащи от това, ще се прилага румънското законодателство. Всички спорове между продавача и купувача се уреждат от компетентния съд, в чиято юрисдикция се намира седалището на продавача.
21.2. Страните се запознават с това, че преводът на горните общи условия за продажба и тяхното предоставяне, както на френски, така и на английски език, имат единствената цел да разкрият взаимни договорни задължения и че въпреки неточността на превода, оригиналният текст на настоящия документ е изготвен на румънски, поради което румънският ще бъде езикът, използван за тълкуване на термините и/или изразите, използвани в целия текст, като изключителен език, управляващ договора.

21.3. Този текст е електронна версия, достъпна за справка, като възможността за справка е изрично посочена на първата страница на стандартните формуляри за поръчки, потвържденията за поръчки и фактури, издадени от продавача, както и в продуктовия каталог на продавача.

22. ОБЩИ ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ ЗА ОФЕРТИ LSS (СПЕЦИАЛНА КЛАУЗА ЗА ПРОИЕКТИРАНЕ

22.1. Дизайнът е отговорност на техническите служби, трети страни на JORIS IDE. Продавачът няма да носи отговорност за каквито и да било дефекти в проектирането, дизайна или щети, произтичащи от тази дейност.
22.2. Проектантът е отговорен, съгласно Закон 10 от 1995 г., за здравината и стабилността на свързаната конструкция, от приемането/предаването на техническия проект, одобрен от PTH, MLPAT в съответствие с проектираната работа, в този случай отговорността се простира през целия живот на конструкцията.
22.3. Проектантът има задължението да изготви тема на дизайна, наречена „Геометрични параметри“ и да я изпрати на бенефициента и продавача за одобрение.
22.4. Ако завършеният и след това въведен в експлоатация проект не отговаря на изискванията за изпълнение на проекта, наложени от темата за проектиране и съдържа дефекти в дизайна, които са причинили щети, проектантът носи отговорност пред инвеститора и S.C.JORIS IDE S.R.L., без S.C. JORIS IDE S.R.L. да отговаря солидарно. Тази клауза се прилага само ако купувачът закупи цялостна система от типа "хале" или "сграда", с всички компоненти, свързани с проекта.
22.5. Цените са валидни 15 дни от датата на оферирането.
22.6. Плащането се извършва по курс на Румънската национална банка + 1,5% от деня на фактуриране, освен ако в договора не е посочено друго.
22.7. Начините на плащане се установяват по взаимно съгласие при подписване на договора.
22.8. Стандартните срокове за завършване на проекта за устойчивост във фазата DTAC и PTh, одобрени от MLPAT, са около 3 седмици от датата на подписване на договора, плащането на аванса и детайлното установяване на архитектурните елементи. Зоните с укрепители срещу вятър се считат за оптимална позиция.
22.9. Подписването на "Геометрични параметри" има и значението ”Заверено за непромяна”.
22.10. Бенефициентът се задължава, ако е необходимо, да информира продавача за условията за изпълнение на „Геометрични параметри“, в противен случай се прилага съответно точка 22.11.
22.11. Всяка промяна в „Геометрични параметри“ може да промени цената на офертата. Продавачът съобщава новата цена на бенефициента. Ако купувачът не приеме новата цена, промените няма да бъдат направени и продавачът доставя продукта според първоначалните спецификации. Ако бенефициентът приеме новата цена, страните сключват съответно Анекс към договора.
22.12. Сроковете за реализация на проекта от фаза Архитектура и инсталации фаза DTAC и Pth, и документацията за одобрения за издаване на разрешението за строеж се определят по взаимно съгласие при подписване на договора.
22.13. Документацията за одобрения за издаване на разрешение за строеж се предава на бенефициента. Продавачът няма да представя от името на бенефициента одобренията за издаване на разрешение за строеж.
22.14. JORIS IDE SRL си запазва правото да коригира цените на офертата, ако по желание или поради клиента пускането в производство не е извършено в сроковете, установени към датата на подписване на договора.

23. СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ОТНОСНО БОРБАТА С ДАВАНЕТО И ВЗЕМАНЕТО НА ПОДКУП И КОРУПЦИЯТА

23.1. Купувачът и свързаните с него лица или други лица, които участват по някакъв начин в настоящия договор, имат следните задължения:
23.1.1. да спазват всички приложими закони, устави и разпоредби, включително, но не само, законодателствота за борба с подкупите и корупцията, както е изрично предвидено в Закона за борба с даването и вземането на подкупи на Обединеното кралство от 2010 г.
23.1.2. да не участват в каквато и да е дейност, практика или поведение, които биха представлявали престъпление съгласно раздели 1, 2 или 6 от Закона за борба с подкупите на Обединеното кралство от 2010 г., ако такава дейност, практика или поведение са били извършени в Обединеното кралство;
23.1.3. да спазват политиката на Joris Ide относно борбата с подкупите и корупцията, във версията, която е в сила в момента и всяка нейна актуализация, която може да се види на адрес http://www.Joris Ide.com.
23.1.4. да поддържат в сила по време на срока на настоящия договор подходящи политики и процедури в съответствие със Закона за борба с даването и вземането на подкупи и корупцията на Обединеното кралство от 2010 г. и незабавно да информират Joris Ide в писмен вид в случай на нарушение на закона или съдебно преследване;
23.1.5. незабавно да уведомят Joris Ide за всяка молба или искане за неправомерни финансови или други облаги, получени от купувача във връзка с изпълнението на настоящия договор; и
23.1.6. незабавно да уведомят писмено Joris Ide, ако чуждестранен държавен служител стане сътрудник или служител на купувача, или придобие пряк или косвен интерес в компанията на купувача (и купувачът гарантира, че няма чуждестранни държавни служители като сътрудници, служители или преки или косвени собственици към датата на настоящия договор).
23.2. За целите на настоящата клауза, значението на подходящите процедури и на чуждестранните държавни служители и степента, до която дадено лице е свързано с друго лице, се определят в съответствие с член 7, ал. 2 от Закона за борба с даването и вземането на подкупи на Обединеното кралство от 2010 г. (и всякакви указания, издадени по реда на чл. 9, ал. от този закон), чл. 6, ал. 5 и 6 и чл. 8 от закона. За да се избегне всякакво съмнение, нарушението на някоя от разпоредбите на тази клауза представлява съществено нарушение на договора.
23.3. Купувачът обезщетява Joris Ide за всякакви загуби, дългове, щети, разноски (включително, но не само юридически хонорари) и разходи, направени или приписани на Joris Ide в резултат на нарушаването на тази клауза от купувача или всяко лице, свързано с него, във връзка с изпълнението на настоящия договор.
23.4. Всяко нарушение на тази клауза от купувача или който и да е служител на купувача или действащ от името на купувача (със или без знанието на посредника) или извършване на нарушение от купувача или който и да е служител на купувача или лице, действащо от името на купувача в съответствие със Закона за борба с подкупите на Обединеното кралство от 2010 г. във връзка с настоящия договор или всеки друг договор с Joris Ide, предоставя на Joris Ide правото да прекрати договора и да възстанови от купувача стойността на всички загуби, понесени в резултат на прекратяването на договора.