I. Въведение

„ЙОРИС ИДЕ“ С.Р.Л. /JORIS IDE S.R.L./ (с регистрирано седалище на адрес: uzias, Nr. 58, Principala St., Timis County, Romania, с ДДС номер: RO14208541, регистрирано в Търговския регистър под № J35/1084/2001, наричано оттук нататък „ЙОРИС ИДЕ“) е администратор на личните данни, предавани чрез този уебсайт. Уебсайтът се хоства от уеб сървъра mxhost.ro.
Ние няма да изискваме или получаваме информация от какъвто и да е вид от деца под 16 години.
„ЙОРИС ИДЕ“ се задължава да спазва поверителността на Вашите лични данни. Ние ще третираме всички предоставени от Вас лични данни като поверителни и ще обработваме само информацията, разрешена от приложимото законодателство. Това съобщение за поверителност описва политиките и практиките на „ЙОРИС ИДЕ“ по отношение на събирането и използването на Вашите лични данни и установява Вашите права за поверителност.
Поверителността на информацията е постоянна отговорност и следователно ние ще актуализираме това съобщение за поверителност от време на време, тъй като прилагаме нови практики по отношение на личните данни или приемаме нови политики за поверителност. По отношение на обработката на данни въз основа на съгласие (както е описано по-долу), ние ще Ви уведомяваме за всяка промяна и ще поискаме Вашето допълнително съгласие.

II. Законодателен контекст

В съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (наричана оттук нататък „Общ регламент за защита на данните“), приложима от 25 май 2018 г. имаме задължението да управляваме безопасно и единствено за посочените цели личните данни, които ни предоставяте, като използвате нашия уебсайт, в съответствие с Общия регламент за защита на данните.
За повече подробности относно съдържанието на този регламент, моля, посетете този линк: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 

III. Длъжностно лице по защита на личните данни

Назначихме длъжностно лице по защита на данните по отношение на всички аспекти, свързани със защитата на личните данни, като можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните по всички въпроси, свързани с обработката на Вашите данни и упражняването на правата Ви съгласно приложимото законодателство, особено ако имате въпроси или запитвания относно начина, по който обработваме Вашите лични данни. И-мейл адресът, на който можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните, е: gdpr@joriside.ro.

IV. Как събираме и използваме (обработваме) Вашите лични данни?

1. Използване на лична информация, която предоставяте: Може да събираме, съхраняваме и използваме следните видове лични данни:
a) информация от Вашия компютър и за посещенията и използването на този уебсайт (включително Вашия IP адрес, географско местоположение, тип и версия на браузъра, операционна система, източник на препоръки, продължителност на посещението, показвания на страници и пътища за сърфиране в уебсайта);
б) информация, която ни предоставяте, когато използвате формуляра за контакт (включително Вашата информация за контакти);
в) информация, която ни предоставяте, за да се абонирате за известия по електронна поща и/или бюлетини (включително Вашето име и и-мейл адрес);
г) информация, която ни предоставяте при използване на услугите и информация, която се генерира по време на използването на такива услуги (включително календара за използване на услугата, честота и модел);
д) информация, която ни предоставяте, като се регистрирате в програмата JORIS IDE Excellence Partner (VEP);
е) информация, която ни предоставяте, когато се свързвате с нас чрез Информационния център;
ж) информация за или свързана с всякаква комуникация, която изпращате до нас или изпращате чрез този уебсайт (включително кореспонденцията с нас, съдържанието на комуникацията и данните, свързани с комуникацията);
з) всякакви други лични данни, които сте избрали да ни предоставите.

2. Какво се случва, ако не ни изпратите данните си?: Може да се наслаждавате на този уебсайт, без да ни предоставяте Вашите лични данни или Вашето съгласие. Необходима е определена лична информация, за да може нашият уебсайт да Ви предостави услугите, които сте закупили или поискали, и за да влезете, за да ни уведомите, че това сте Вие, а не някой друг. Вие можете да управлявате предоставените от Вас данни и да оттеглите съгласието си за маркетингови (рекламни) комуникации по всяко време.
Моля, имайте предвид, че ако не изпратите Вашите данни, най-вероятно няма да можем да комуникираме с Вас и да предоставим услугите, описани по-долу.

3. Цели, за които се използват Вашите лични данни: Личните данни, предоставени чрез този уебсайт и личните данни, които сме събрали от Вас или от трети страни или от публични източници, ще бъдат използвани за целите, посочени в тази Политика за поверителност. В зависимост от отношенията, които имаме или желаем да имаме с Вас, ние ще използваме Вашите лични данни за следните цели, въз основа на правните основания, представени по-долу:
i. Комуникации, основани на легитимния интерес на „ЙОРИС ИДЕ“, съгласно чл. 6(1)(е) от Общия регламент за защита на данните: ако сте се свързали с нас чрез този уебсайт или по друг начин, ние може да обработим Вашето име, данни за контакт, телефонен номер, местоположение и друга информация, която сте ни предоставили, за да отговорим на Вашите въпроси, за организиране на среща, телефонен разговор или за други комуникации.
ii. Изпълнение на договора, съгласно чл. 6(1)(б) от Общия регламент за защита на данните: чрез закупуване на продукти на „ЙОРИС ИДЕ“ Вие се съгласявате да станете страна по договор. В този случай Вашите лични данни, като пълно име, данни за контакт, адрес, данни за лична карта, данни за плащане (ако правите плащания) ще бъдат обработвани от „ЙОРИС ИДЕ“ за следните цели: доставка и ремонт на продукти на „ЙОРИС ИДЕ“ в съгласие с договорните условия.
iii. Сигурност, основана на легитимния интерес на „ЙОРИС ИДЕ“, съгласно чл. 6(1)(е) от Общия регламент за защита на данните: ако посетите този уебсайт, може да обработим личните данни, които сте качили, както и автоматично събраните данни за Вас или Вашите устройства, в съответствие с това съобщение за поверителност (като бисквитки, флагове на браузъра), за да запазим този уебсайт защитен срещу измами, да защитим правата и интересите на „ЙОРИС ИДЕ“ и на трети страни и да защитим правата на интелектуална собственост. Също така споменаваме, че тази информация може да бъде разкрита за целите на криминални разследвания или съдебно преследване

V. Разкриване и прехвърляне на лични данни

Информацията, която събираме от Вас, ще бъде обработвана в Европейското икономическо пространство. „ЙОРИС ИДЕ“ ще се стреми да прилага адекватни гаранции за защита на поверителността и сигурността на Вашите лични данни по време на прехвърлянето и да ги използва единствено в съответствие с Вашите отношения с „ЙОРИС ИДЕ“ и с практиките, описани в тази политика за поверителност. „ЙОРИС ИДЕ“ ще минимизира риска за Вашите права и свободи, като не събира и не съхранява чувствителна информация за Вас.
До степента, позволена от приложимите закони за защита на данните, можем да разкрием Вашите лични данни на определени клиенти (за участие в бизнеса или за потвърждаване на високото качество на нашите услуги), одитори, агенти, надзорни органи или други външни доставчици на услуги, за да изпълним Вашите договорни задължения, като например:
1. на нашите обработващи изпълнители, главно доставчици на услуги или сътрудници на „ЙОРИС ИДЕ“, за да обработват личните данни за целите, разрешени с настоящото, от наше име и единствено в съответствие с нашите инструкции. „ЙОРИС ИДЕ“ ще поддържа своя контрол върху вашите лични данни и ще гарантира, че обработващите използват адекватни мерки за защита, в съответствие с приложимото законодателство, за да гарантират целостта и сигурността на вашите лични данни.
2. на Група „ЙОРИС ИДЕ“, като част от нашите изисквания за докладване към договорните партньори, което не е предмет на същите задължения, предвидени от Регламент (ЕС) 2016/679 по отношение на прилагането на адекватни мерки за защита, за да се гарантира целостта и сигурността на Вашите лични данни.
3. доколкото сме длъжни да направим това по закон.
4. във връзка с всяка текуща или потенциална съдебна процедура.
5. с цел установяване, упражняване или защита на законни права (включително разкриване на информация на трети страни с цел предотвратяване на измами).
Ние ще посочим ясно за Вас всеки получател на данни, ако е добре известен към момента на започване на обработката.

VI. Вашите права

Общият регламент за защита на данните предоставя на субектите на данни определени права. Имате право на достъп и право на коригиране (поправяне) на Вашите лични данни, обработвани от нас, ако тези данни са неточни. Можете да поискате от нас да изтрием тези данни или да спрем да използваме Вашите данни за целите на директния маркетинг. Имате право да подадете жалба до органа за защита на данните, ако имате притеснения относно начина, по който обработваме Вашите лични данни. Когато това е технически осъществимо, можем – при поискване от Ваша страна – да Ви предоставим личните данни или да ги изпратим директно на друг администратор. Ако достъпът не може да бъде осигурен в рамките на разумен период от време, ние ще Ви предоставим дата, на която информацията ще бъде изпратена. Можете също така да поискате допълнителна информация относно: целта на обработване, категориите включени лични данни, какъв е източникът на информацията и колко дълго ще се съхранява. Ако искате да упражните някое от тези права, моля, свържете се с нашия служител по защита на данните на gdpr@joriside.ro по всяко време.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Моля, упражнявайте правата си разумно и не забравяйте, че злоупотребата с права може да доведе до Ваша отговорност.
Данните за контакт на националния орган по защита на личните данни са както следва:
Национален надзорен орган за обработка на лични данни: Bucharest, Nr. 28-30, G-ral. Gheorghe Magheru Bdv., district 1, postal code 010336, http://www.dataprotection.ro, anspdcp@dataprotection.ro, +40.318.059.211; +40.318.059.212, +40.318.059.602

VII. Съхраняване на лични данни

Вашите лични данни се съхраняват от „ЙОРИС ИДЕ“ на неговите сървъри.
Личните данни, които обработваме въз основа на Вашето съгласие, ще бъдат съхранявани за неограничен период от време (или до оттегляне на съгласието), освен ако не е предвидено друго в приложимите законови изисквания и това съхранение е необходимо за целите на обработката.
Ако не сте ни дали съгласието си да обработваме Вашите данни или сте оттеглили това съгласие, ние ще съхраняваме само минимални данни за Вас (пълно име, данни за контакт, препратки и бележки) за статистика и за изискванията за докладване или до разумни граници въз основа на друго правно основание, като напр. нашия законен интерес.
Независимо от другите разпоредби на този раздел, ние ще съхраняваме информация и документи (включително електронни документи), съдържащи лични данни:
a) доколкото сме длъжни да направим това по закон;
б) ако информацията/документите са от значение за текуща или потенциална съдебна процедура; и
в) за да установим, упражним или защитим нашите законови права (включително разкриване на информация на трети страни за целите на предотвратяването на измами).

VIII. Сигурност на личните данни

Ние ще поддържаме физически, технически и административни гаранции за защита на поверителността на личните данни и информацията, които предоставяте чрез използването на този уебсайт.
Ние актуализираме и тестваме нашата технология за сигурност непрекъснато. Ние ограничаваме достъпа до Вашите лични данни изключително до тези служители, които трябва да знаят такава информация, за да Ви предоставят предимства или услуги. В допълнение, ние обучаваме нашите служители за важността на поверителността и за поддържането на поверителността и сигурността на Вашата информация.
В случай на изтичане на лични данни, ние ще направим всичко възможно, за да го премахнем и да оценим нивото на риск, свързано с изтичането, в съответствие с нашата политика за нарушаване на личните данни. Ако се установи, че изтичането може да доведе до физически, материални или нематериални щети за Вас (като напр. дискриминация, кражба на самоличност, измама или финансова загуба), ние ще се свържем с Вас без неоправдано забавяне, освен ако не е предвидено друго в закона. Всички наши стъпки ще бъдат предприети в пълно сътрудничество с компетентния надзорен орган.

IX. Промени в политиката за поверителност

Може да актуализираме този информационен документ от време на време чрез публикуване на нова версия на този уебсайт.
Предвид факта, че законодателството за защита на личните данни, тълкуването на държавните органи и препоръките на надзорните органи се променят и подобряват от време на време, това съобщение за поверителност и условия за използване също се очаква да се променят. Ние си запазваме правото да променяме този информационен документ по всяко време, по каквато и да е причина и без предварително уведомление. Всички промени в нашата политика за поверителност ще бъдат показани на тази страница, така че да бъдете запознати с нашите политики. Разпоредбите, съдържащи се в този документ, заместват всички предишни съобщения или декларации относно нашите практики за поверителност и относно правилата и условията, уреждащи използването на този уебсайт.

X. Уебсайтове на трети страни

Този уебсайт може да включва хипервръзки и подробности за уебсайтове на трети страни. Ние нямаме контрол и не носим отговорност за политиките и практиките за поверителност на споменатите трети страни.

XI. Относно бисквитките

Както е случаят с повечето уебсайтове, този уебсайт събира определена информация автоматично и я съхранява в лог файлове. Те включват IP (интернет протокол) адреси, географско местоположение на компютъра или устройството, тип браузър, операционна система и друга информация за посещението на този уебсайт, като например прегледаните страници. Посочената информация се използва за подобряване на този уебсайт и, благодарение на това подобрение, следва по-добро обслужване на нашите потребители. Вашият IP адрес може също така да се използва за отстраняване на проблеми с нашия сървър, за администриране на този уебсайт, за анализ на тенденции, за проследяване на сърфирането на определен уебсайт и за събиране на демографска информация, за да ни помогне да разберем предпочитанията на потребителите и техните нужди.
Този уебсайт също използва бисквитки. За повече подробности относно бисквитките, моля, прегледайте политиката за бисквитки.

XII. Сигурност на уебсайта

Не можем да гарантираме, че трансферът на данни през Интернет е 100% защитен. Следователно не можем да гарантираме сигурността на информацията, която предоставяте, и разбираме, че всяка информация, която предоставяте на „ЙОРИС ИДЕ“, се прави на Ваш собствен риск. „ЙОРИС ИДЕ“ обаче използва мерки за сигурност на уебсайта в съответствие с най-добрите практики, за да защити уебсайта, и-мейлите и списъците за кореспонденция. Такива мерки включват технически, процедурни мерки и мерки за наблюдение и проследяване, предназначени да защитят данните срещу неправилна употреба, неоторизиран достъп или разкриване, загуба, промяна или унищожаване.
Наясно сме, че могат да възникнат инциденти на злоупотреба или проникване на неоторизирани програми; това е така, защото почти всеки уебсайт, услуга или потребител се припокриват. В такива случаи нашите цели са да действаме бързо, за да ограничим проблема, да осигурим или възстановим адекватна функционалност и да сведем до минимум неудобствата на нашите потребители. Ако е необходимо, „ЙОРИС ИДЕ“ ще уведоми компетентните органи за такива инциденти на неправилно използване на неразрешено проникване в уебсайта на „ЙОРИС ИДЕ“.

XIII. Сигурност на уебсайта

Ако имате въпроси относно Вашите лични данни или ако искате да упражните правата си или ако имате въпроси или оплаквания, моля, свържете се с нас, като изпратите и-мейл до длъжностното лице по защита на данните на gdpr@joriside.ro.
Ако не желаете да използваме информацията, която сте ни предоставили, изпратете ни и-мейл на gdpr@joriside.ro със заглавие „Не използвайте моите данни“ и Вашето име.
За да актуализирате или коригирате Вашите лични данни, моля, свържете се с длъжностното лице по защита на данните на gdpr@joriside.ro.