СТАНДАРТНИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА

Всички покупки на продукти (както са дефинирани по-долу), извършени от купувача, са предмет на условията, изложени по-долу, до степента, в която не са в противоречие с разпоредбите, договорени от и между купувача и продавача в конкретно писмено споразумение. Не се прилагат никакви други условия, посочени в търговската документация (т.е. потвърждения на поръчки, фактури и др.) на продавача или на негов представител, дори ако не са били изрично отхвърлени от купувача или други условия, изрични или подразбиращи се, в областта, професионални навици, практики или износване. Всяко позоваване в тези условия на каквито и да е законови разпоредби се тълкува като позоваване на тези правни разпоредби във формата, съдържанието и начина, по който те са в сила към момента на сключване на договора между Joris Ide и продавача.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Следните термини имат следните значения, освен ако контекстът не предвижда друго:
1.1 „Условия" означава настоящите стандартни общи условия за покупка, изложени в този документ и (освен ако контекстът не изисква друго) включват всякакви специални условия, договорени в писмена форма между купувача и продавача.
1.2 „Договор" означава договорът за покупко-продажба на продукти, наричан още договор за покупка.
1.3 „Адрес за доставка“ означава адресът, посочен като такъв в поръчката.
1.4 „Дата на доставката" означава датата или датите, посочени в поръчката като дата или дати, на която(и) ще бъдат доставени продуктите.
1.5 „Стоки" означава суровини, компоненти, оборудване, машини, софтуер, документи, модели, форми и всякакви други продукти, описани в поръчката или които са резултат от доставката от продавача до купувача или са резултат от изпълнението на поръчката.
1.6 „Услуги" означава услугите, включително всякакви работи, инсталиране на продукти или някой от тях или спомагателни услуги, описани в поръчката или които са последица от доставката от продавача до купувача или са резултат от изпълнението на поръчката.
1.7 „Поръчка" означава поръчката за покупка на купувача, в която тези условия са включени чрез препратка или някакво споразумение или правно отношение между продавача и Купувача относно доставката на продукти от продавача до купувача.
1.8 „Цена" означава цената на продуктите или на услугите, както е предвидено в член 4.
1.9 „Купувач" означава субект, принадлежащ към групата на Joris Ide.
1.10 „Продукти" означава стоките и/или услугите, описани в договора.
1.11 „Спецификации" означава планове, чертежи, спецификации, данни или друга информация, отнасяща се до продуктите, в съответствие с препоръките на купувача или както е договорено писмено от страните или, ако е уточнено или договорено, ще бъдат посочени от продавача като стандарт за продуктите.
1.12 „Продавач" означава лице, фирма или компания, до които е адресирана поръчката или с които купувачът е влязъл в отношения, в което купувачът е клиент, както и всеки представител/агент/пратеник на продавача, одобрен от купувача.
1.13 „Партньор” или „партньорска компания” означава, по отношение на определена компания, всяка компания, която притежава или контролира най-малко петдесет процента (50%) от акциите с право на глас на тази компания или всяка друга компания, чиито акции с право на глас се притежават или контролират в размер на поне петдесет процента (50%) от тази компания.
1.14 „Изобретение" означава всяко изобретение, патентоспособно или не, включително, но не само, подобрения, идеи, ноу-хау и всякакви други права на интелектуална собственост във връзка с продуктите, производствените процеси и материалите, използвани в настоящия договор.
1.15 „Фабрикуване/производство” означава всички етапи и операции, свързани с производството на продуктите, включително: закупуване на материали, проверка на входящи материали, съхранение на материали в складовете на продавача, сглобяване на продукта, кондициониране, опаковане и етикетиране на продукта, обработка и контрол на качеството, доставка.
1.16 „Материали“ означава всички или някои от суровините и компонентите, необходими за производството на продуктите, както и всички подготвителни и опаковъчни материали, необходими за производството на продуктите (включително, но не само, контейнери, опаковки и кашони).
1.17 „Защитена информация“ означава цялата поверителна информация, свързана с продуктите и производството, обменена между страните и маркирана от страната, която я разкрива като поверителна.

2. ОСНОВА ЗА ЗАКУПУВАНЕ

предмет на тези условия. Ако продавачът не е в състояние да изпълни напълно един, повече или всички елементи на поръчката, той ясно посочва всички разлики в потвърждението на поръчката. Без да се засягат други разпоредби, изложени в потвърждението на поръчката, издадено от продавача, такава модифицирана поръчка е или става задължителна за купувача само ако купувачът изрично е потвърдил в писмен вид всички елементи на това потвърждение, по-специално изменените. Договорът за покупко-продажба на продуктите, предмет на поръчката, както е изменен и потвърден, се счита за сключен от датата на писменото потвърждение на купувача.
2.2 Приемането от страна на продавача на всяка поръчка или конкретно писмено потвърждение от купувача относно модифицираната поръчка от продавача води до сключване на договор за продажба на продуктите, обхванати от съответната поръчка, наричан още договор за покупка.
2.3 В зависимост от всяко изменение или прекратяване, разрешено от условия 6.6 и 6.7, никое изменение на договора няма да бъде обвързващо, освен ако не е договорено писмено от и между упълномощените представители на двете страни.
2.4 Продавачът изрично се съгласява, че изпълнението на настоящия договор не създава задължения за купувача или неговите партньори да понесат или обезщетят продавача за всяка инвестиция, извършена от него. Следователно всяко решение относно допълването на продукцията се взема от продавача по негова собствена преценка и се взема за негов риск и за негова сметка, освен ако не е договорено друго писмено.

3. СПЕЦИФИКАЦИИ

3.1 При спазване на разпоредбите на тези условия, количеството, качеството и описанието на продуктите са описани подробно в спецификациите.
3.2 Всички спецификации, предоставени от купувача или специално разработени от продавача за купувача във връзка с договора, заедно с авторските права, правата на индустриална собственост или всякакви други права на интелектуална собственост в спецификациите, са изключителна собственост на купувача. На продавача е забранено да разкрива на трети страни или да използва такава спецификация, освен ако тя не е или стане публично достояние не по вина на продавача или до степента, необходима съгласно договорната цел.
3.3 Продавачът спазва всички приложими разпоредби или други законови изисквания по отношение на производството на продукти.
3.4 Освен ако не е договорено друго писмено от купувача или неговите партньори, продавачът не може да произвежда продуктите за контрагенти, различни от купувача или неговите партньори. Това правило се прилага и за продукти, получени с помощта на какъвто и да е материал, процес, оборудване или дизайн, принадлежащи на купувача или неговите партньори или които се основават на дизайна, защитена информация и/или изобретения, принадлежащи на купувача или неговите партньори.

4. ЦЕНА

Цената на продуктите се посочва в поръчката или, в зависимост от случая, в писменото потвърждение на купувача или в потвърждението на поръчката, издадено от продавача, и няма да подлежи на промяна, освен ако няма предварителното писмено съгласие на купувача. Освен ако не е посочено друго, цената:
(1) няма да включва приложимия данък върху добавената стойност (ДДС) (който се плаща от Купувача при получаване на фактурата, съдържаща ДДС);
(2) включва всички разходи за производство на продуктите и всички разходи за опаковане, доставка, транспорт, застраховка и доставка на продуктите до адреса за доставка и всички данъци или задължения, различни от данък върху добавената стойност и;
(3) е платима във валутата, посочена в поръчката.

5. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

5.1 Продавачът фактурира купувача на датата на доставка или по всяко друго време след доставката на продуктите. Всички фактури трябва да бъдат изпратени на адреса, посочен в Договора.
5.2 За всяка отделна доставка на продуктите трябва да се изготви отделна фактура, дори в резултат на един и същ договор за покупка. Ако продавачът достави количество, по-малко от поисканото от купувача, продавачът няма да има право да таксува купувача за такава частична доставка.
5.3 Освен ако не е предвидено друго в договора, купувачът заплащац в рамките на четиридесет и пет (45) дни от края на месеца, в който е получена фактурата, при условие че всички суми, посочени във фактурите на продавача, са надлежно дължими, съгласно договора, фактурите трябва да бъдат адресирани правилно и да посочват съответния номер на поръчката.
5.4 Всяка фактура трябва да съдържа съответния номер на поръчката на купувача, кодовете, съответстващи на закупените от купувача продукти (както е посочено в поръчката), заедно с приложимата цена за всеки код, цената за доставка и адреса за доставка. Данъкът върху добавената стойност и разходите за доставка (ако не са включени в цената) трябва да бъдат посочени отделно на всяка фактура. Когато е приложимо, фактурите трябва да посочват данъчния идентификационен код на продавача.
5.5 Купувачът има право, без предварителното съгласие на продавача, да компенсира от цената всяка сума, дължима на купувача от продавача.
5.6 Ако в поръчката не е посочена цена без предварителното писмено съгласие на купувача, поръчката не може да бъде потвърдена на цена, по-висока от последната цена, фактурирана или предложена от продавача на купувача, определена от качеството и количеството на продуктите. Ако последната фактурирана цена не съдържа продукти с подобно качество или използва други мерни единици по отношение на количеството, тогава се вземат предвид последните фактури за подобни продукти.
5.7 Цената включва всички лицензионни възнаграждения, лицензионни такси или други подобни разходи във връзка с изпълнението, използването или упражняването от продавача на което и да е изобретение за целите на изпълнението на договора.

6. ДОСТАВКА И ПРИЕМАНЕ

6.1 Датата на доставка е задължителна за продавача, освен ако купувачът не е договорил друго.
6.2 Продуктите се доставят на посочения от купувача адрес за доставка на или до определената дата за доставка, през нормалното работно време на купувача. Ако продавачът достави продуктите преди определената дата на доставка, той уведомява купувача писмено за това, а ако последният не може да поеме продуктите на тази дата, посочва на продавача друга дата за доставка.
6.3 Никой продукт не се счита за доставен при липса на разписка/документ за доставка, подписан от упълномощен представител на купувача.
6.4 Навременната доставка на продуктите е от съществено значение за договора.
6.5 Продавачът незабавно предоставя на купувача всички инструкции или друга информация, необходима, за да позволи на купувача да приеме доставката на продуктите.
6.6 Ако продавачът не е в състояние да спази определена дата на доставка, той трябва незабавно да уведоми купувача за друга дата на доставка. Независимо от това уведомление и освен ако друга дата на доставка на продуктите не е била изрично договорена от купувача в писмена форма, ако продавачът не достави продуктите на датата на доставка, купувачът, по негов избор и без да се засягат каквито и да било други налични средства за защита, е оправдан:
(1) да намали цената, ако тя не е платена, съответно да изиска от продавача мораторно обезщетение в размер на пет процента (5%) от цената за всяка започната седмица забавяне, до максимум петнадесет процента (15 % ) от цената, ако купувачът е платил цената и/или,
(2) да прекрати изцяло или частично договора, след което продавачът възстановява част от цената, платена за тези продукти, а купувачът, по свой избор и за риск и сметка на продавача, връща изцяло или частично, продуктите, които вече са доставени въз основа на Договора, и/или,
(3) (ако доставката се извършва на вноски) да се откаже от тази доставка (и) и (по избор на купувача) да закупи заместващи продукти от алтернативен източник, и,
(4) при всички случаи да получи от продавача обезщетение за определени вреди, настоящи или бъдещи, които е претърпял или ще претърпи в резултат на неизпълнение, а при хипотезите, предвидени в чл. 6.6 (2) и 6.6 (3), включително разходите за закупуване на всякакви заместващи продукти.
6.7 Частична доставка на договорените продукти няма да се извършва без предварителното писмено съгласие на купувача. В случай на частична доставка, всички пакети, бележки, опаковъчни бележки и фактури трябва да бъдат ясно обозначени с „Частична доставка".
6.8 Купувачът не поема отговорност за добросъвестното връщане на продавача на партида или част от партида, доставена по погрешка по друг договор.
6.9 Дори ако доставката е била извършена, купувачът няма да се счита, че е приел продукт, докато:
(1) те са инспектирани и проверени за съответствие със съответните транспортни/опаковъчни документи; и
(2) са преминали тестовете за приемане, които купувачът счита за необходими, извършени в рамките на тридесет (30) дни от датата на доставка.
6.10 Без да се засягат каквито и да било други средства за защита, на които купувачът има право, ако продуктите не се доставят в съответствие с договора, в резултат на уведомлението на продавача в рамките на четиринадесет (14) дни от откриването на недостатъци/несъответствия/дефекти, повреди, причинени по време на транспортиране, и без да се засяга отговорността на продавача, купувачът има право:
(1) да поиска от продавача, за негова сметка, замяната на несъответстващия продукт, в рамките на четиринадесет (14) дни или в друг срок, посочен от купувача и/или 

(2) да промени договора, като в този случай продавачът се съобразява с така модифицирания договор или
(3) да счете договора за прекратен (изцяло или частично) в резултат на нарушаване от страна на продавача на някое от неговите задължения и иска възстановяване на част от цената, която е била платена по отношение на продукти, които все още не са доставени или изпълнени, а купувачът, за риск и за сметка на продавача, има право да върне всички продукти, които вече са доставени по договора, и във всеки случай да получи обезщетение за всички определени щети, настоящи или бъдещи, които е претърпял или ще претърпи в резултат на неизпълнение (включително, но не само, разходите за всякакви заместващи продукти).
6.11 Цялата партида може да бъде отказана, ако се установи, че извадка от доставените Продукти по никакъв начин не отговаря на изискванията на договора. Когато бъде отхвърлена, рискът от унищожение/загуба и повреда не се прехвърля от продавача на купувача, ако отказът на доставката бъде съобщен.
6.12 Правото на купувача на отказ остава дори ако купувачът е приел продуктите. По-специално, поемането, проверката, използването или плащането от купувача на продуктите или на която и да е част от тях не представлява приемане, отказ или одобрение и не засяга никакви права или правни средства, които купувачът може да има върху продавача, освен когато продуктите са изрично приети, въпреки тяхното несъответствие, открито по-рано.
6.13 Продавачът гарантира за очевидни дефекти или несъответствия на продуктите дори след доставката им, доколкото те не са открити на датата на получаване.

7. ОПАКОВАНЕ, МАРКИРАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ

7.1 Продуктите трябва да бъдат маркирани в съответствие с инструкциите на купувача (ако има такива) и всички приложими разпоредби или изисквания на превозвача и трябва да бъдат правилно опаковани и обезопасени, така че да пристигнат на адреса за доставка в непокътнато състояние при нормални условия.
7.2 Бележка за опаковка и сертификат за осигуряване на качеството (QA) трябва да придружават всяка доставка или пратка на изпратени продукти и трябва да бъдат ясно показани върху продуктите.
7.3 Продавачът е отговорен за получаването на всякакви лицензи за внос, разрешения или други разрешителни, необходими за вноса, пускането на пазара и доставката на продуктите.
7.4 Продавачът предоставя на купувача безплатно достатъчно количество ръководства за експлоатация и поддръжка на английски и румънски, отнасящи се до продуктите, които купувачът може да поиска и/или които са необходими за правилното инсталиране, експлоатация и поддръжка на продукти.
7.5 Продавачът предоставя на купувача, без допълнителни разходи, всички декларации, сертификати и други документи, изисквани от закона или други разпоредби (напр. сертификати REACH, декларация за произход на продуктите и др.) и предоставя при първото писмено искане на купувача други изявления, сертификати и сертификати във връзка с доставката на продуктите.

7.6 Продавачът използва подходяща опаковка с достатъчна здравина и др. за защита на продуктите от всички рискове при транспортиране.
7.7 Купувачът не се задължава да връща опаковки, кутии или други опаковки на продуктите и купувачът няма да извършва плащане за тях.
7.8 Всички опаковки, кутии, палети и други контейнери трябва да бъдат ясно и индивидуално маркирани с името на купувача, номера на поръчката и продуктовите кодове. Във всяка кутия, щайга и др. трябва винаги да има бележки за опаковката, които да посочват номера на поръчката, количествата и описанието на артикулите, съдържащи се във всяка кутия, продуктовите кодове на купувача (както е посочено в поръчката), датата на доставка и адреса за доставка.

8. ТРАНСПОРТНИ ДОКУМЕНТИ

Копия от данъчни фактури и опаковъчни списъци трябва винаги да бъдат придружени от продукти за доставка. Копия от данъчни фактури и опаковъчни списъци също трябва да бъдат изпратени на купувача преди или по време на изпращането. Документът за доставка трябва да бъде изпратен директно на купувача. Ако е приложимо, продавачът трябва да предостави правилната митническа документация, напр. сертификати за произход и др.

9. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА РИСКА И НА СОБСТВЕНОСТТА

9.1 Рискът от повреда или загуба/унищожаване на продуктите се прехвърля върху купувача, ако те са предадени и не са повдигнати възражения в съответствие с разпоредбите на чл. 6 по-горе. Собствеността върху продуктите се прехвъря на купувача веднага щом продуктите са притежание на купувача, освен ако плащането не е извършено преди доставката, в който случай собствеността се прехвърля на купувача веднага след извършване на плащането.
9.2 Ако собствеността върху продуктите е преминала към купувача преди доставката, в съответствие с раздел 9.1 по-горе, продавачът трябва да държи тези продукти отделно от другите си продукти, ясно да маркира продуктите като собственост на купувача и винаги да предпазва продуктите правилно.

10. ГАРАНЦИИ

10.1 Продавачът гарантира на купувача и е съществено условие на договора е, че продуктите:
(1) са подходящи за всякакви цели, обявени от продавача или познати на продавача, и за използването им от купувача в обичайния ход на неговата дейност;
(2) ще бъдат със задоволително качество и няма да имат дефекти в изработката и материалите;
(3) отговарят във всички отношения на спецификациите и/или образеца, предоставени на купувача;
(4) няма да вредят на здравето или безопасността на което и да е лице, което разумно използва или борави с въпросните продукти, за предвидима цел, в съответствие с целта на продуктите;
(5) спазват всички законови изисквания и разпоредби относно производството, продажбата и покупката на продуктите; и
(6) няма да нарушават правата на интелектуална собственост на трета страна, пряко или косвено, когато те са включени в продуктите на купувача.
10.2 Ако някой от продуктите не отговаря на някоя от гаранциите в раздел 10.1 и без да се засяга друго средство за защита, което купувачът може да има съгласно закона, купувачът има право по всяко време за три (3) години от датата на доставка, по свое усмотрение, да изиска от продавача, за негова сметка, ремонта или подмяната на несъответстващи продукти в рамките на четиринадесет (14) календарни дни, или в рамките на всеки друг срок, определен от купувача, задължавайки продавача да възстанови на купувача всички разходи, направени за възстановяването и връщането на такива продукти.
10.3 Ако продавачът не успее да поправи или замени някой от продуктите в рамките на четиринадесет (14) дни (или всеки друг период, определен от купувача) в съответствие с точка 10.2, купувачът има право да закупи заместващи продукти от друг източник. и всички парични суми, платени от купувача за заместващите продукти, се изплащат от продавача на купувача.
10.4 Гаранциите и средствата за защита, предвидени в точки 6.6, 6.10, в чл. 10 и чл. 11 трябва да бъдат в допълнение към изискваните от закона или които биха били изисквани в съответствие със справедливостта и ще съществуват, независимо от приемането от купувача на всички или част от продуктите, по отношение на които са налични такива гаранции и средства за защита.

11. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

11.1 Продавачът, освобождавайки купувача от всякаква отговорност, обезщетява изцяло агентите, служителите, длъжностните лица, дъщерните дружества, партньорите и представителите или правоприемниците за всякакви щети, които могат да претърпят в резултат на продуктите, продадени на купувача, включително, но не само да ограничи загубите, щетите, дължими/платени на трети лица, всякакви разходи (включително, разумно, адвокатски хонорари), които купувачът би понесъл или платил (независимо дали на собствените си клиенти или на други), косвено или пряко, които произтичат от, са следствие от или са свързани с:
(1) нарушаване на всяка гаранция, дадена от продавача във връзка с продуктите;
(2) всяко твърдение, че продуктите, продавани от продавача, независимо дали са включени в продуктите на купувача или не, техният внос, употреба или препродажба биха нарушили патент, авторско право, право на индустриална собственост, търговска марка или друго право на интелектуална собственост на всяко друго лице;
(3) всяко действие или бездействие на продавача или неговите служители, агенти или поддоставчици при изпълнение на задълженията им по договора.
11.2 Продавачът възлага, по искане на купувача, всякакви гаранции, обезщетения, застраховки или други обезщетения, които продавачът има право да получи от трети страни във връзка с продадените продукти.
11.3 Ако купувачът предоставя указания относно доставените продукти, отговорност на подавача е да гарантира, че тези указания, а именно, че използването или препродажбата на продуктите не нарушават патенти, авторски права, права на индустриална собственост, търговска марка или други права на интелектуална собственост на всяко друго лице. Ако продавачът има някакви съмнения, че предложените от купувача указания биха нарушили правата на друго лице, продавачът трябва да откаже да приеме поръчката, а ако въпреки това приеме поръчката, освобождавайки купувача от всякаква отговорност, той компенсира напълно купувача, включително, но не само, за загуби, дължими/платени щети, всякакви разходи, на каквито бъде задължен или които е платил купувачът в резултат на уреждането на жалбата, по взаимно съгласие или по съдебен път.
11.4 Продавачът гарантира на купувача всички скрити дефекти, които могат да възникнат в рамките на период от 3 години от датата на доставка, дори ако стоките са били отчуждени междувременно. Купувачът може да уведоми кродавача в рамките на 3 месеца от датата на откриване на дефектите, дори ако те са възникнали преди това. Срокът на изтичане на правото на отговорност за скрити дефекти започва да тече от датата, на която купувачът е узнал за скрития дефект, но не по-късно от изтичане на гаранционния срок от 3 години от датата на доставка, съгласно първата теза на тази клауза.
11.5 Купувачът има право по свой избор да получи: (i) поправка/ремонт на продуктите, (ii) тяхната подмяна, (iii) съответното намаление на цената, но във всеки случай не по-малко от 20%, или (iv) прекратяване на договора, в зависимост от тежестта, и възстановяване на цената, както и заплащане на всички щети, свързани с вреди, претърпени в резултат на демонтаж на продуктите, от отговорността към всеки собствен или трети контрагент, който би предявил претенции срещу купувача, както и за всякакви други щети, които той може да претърпи, независимо дали продавачът знае или не за съществуването на скрити дефекти или техните причини.

12. ЗАСТРАХОВАНЕ

12.1 Продавачът трябва да бъде постоянно застрахован в реномирана застрахователна компания за своята гражданска отговорност или всеки друг риск в случай на неизпълнение на своите договорни задължения, които могат да бъдат застраховани по отношение на продуктите в съответствие с точка 11.
12.2 Ако Продуктите са доставени и след това инсталирани от продавача, продавачът трябва да осигури застраховка за риск за тези продукти. Застраховката срещу рискове, произтичащи от изпълнението на договорни задължения, трябва да покрива както отговорността на продавача, така и тази на купувача. Обезщетение, предоставено по задължителните или незадължителните застрахователни полици за отговорност за щети на лица или за гаранция на стоките, също трябва да бъде предоставено на купувача, при поискване, ако застраховката не покрива изрично отговорността на купувача. Продавачът предоставя цялата помощ и информация, поискани от купувача или застрахователите на купувача с цел оспорване или разрешаване на всяко действие, иск или ситуация, произтичащи от изпълнението на договора от продавача.

13. ПРЕХВЪРЛЯНЕ И ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ

Договорът е inuitu personae по отношение на продавача, той няма да цесионира, прехвърля или претендира да цесионира или прехвърля на друго лице което и да е от правата или задълженията по настоящия договор. Купувачът има право да цесионира и прехвърли изцяло или частично своите права и задължения по договора, без предварителното писмено съгласие на продавача.

14. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Без да се засягат други права или средства за защита, на които може да има право, купувачът има право да прекрати договора незабавно или по всяко време, без да носи отговорност за каквито и да е вреди на продавача, чрез писмено предизвестие, ако:
(1) Продавачът нарушава което и да е задължение по настоящия договор и няма да поправи ситуацията в рамките на тридесет (30) дни от датата на уведомяване на известието или в рамките на друг разумен период от време, посочен от купувача в уведомлението, въпреки че е имал възможността да го поправи; или
(2) има промяна в управителните органи на продавача и има разумни индикации, че такава промяна би застрашила доверието на продавача при изпълнението на неговите договорни задължения; или
(3) Всяко изявление, направено от продавача, съдържащо се в този документ, се окаже невярно или некоректно в каквото и да е отношение към датата, на което е направено; или
(4) Купувачът разумно счита, че всяко от събитията, посочени в точки (1) до (4), трябва да се случат, като уведомява за това продавача; или
(5) Настъпят обстоятелства, предвидени в точка 10.2; или
(6) Непреодолима сила (както е дефинирана по-долу) продължи повече от шестдесет (60) дни.
Частичното прекратяване на договора по каквато и да е причина не освобождава нито една от страните от задълженията, които не са прекратени в резултат на прекратяването. Купувачът може да посочи с известието за прекратяване по кое от неизпълнените задължения възнамерява да прекрати договора.

15. ПУБЛИЧНОСТ

Продавачът няма да оповестява публично или публично да обявява, че предоставя продукти или извършва работи за купувача, нито ще използва търговските марки и/или защитената информация на купувача без предварителното писмено съгласие на купувача.

16. СЪОБЩЕНИЯ

Всяко известие или друго съобщение, ако е поискано или дадено от едната страна по настоящия договор до другата, се извършва в писмена форма и се счита за извършено правилно, ако е подписано от или от името на упълномощен представител на страната, издаваща съобщението, и: 

(1) ако то е връчено лично на страната, на датата, посочена в подписания за получаване документ, съответно ако е изпратено с куриерски услуги, в момента на получаване на уведомлението от адресата или пълномощника или негов представител, упълномощен да приема кореспонденция.
(2) ако е изпратено с препоръчано писмо с обратна разписка, от датата на получаване, посочена в пощенското потвърждение, ако е адресирана до страната, на която трябва да бъде изпратено уведомлението на адреса, установен за тази страна в настоящия договор (или на друг адрес, по отношение на който изпращащата съобщението страна е била информирана от адресата или на адрес, на който страните са се свързвали редовно).
(3) Ако е изпратено по факс, след получаване на отчет за изпращане без грешки до такъв номер или номера на факс, които са били доведени до знанието на другата страна.
(4) Ако е изпратено по електронна поща на адреса, който обикновено се използва за съобщения, свързани с договора, в този случай се счита, че е получено на следващия ден след изпращането.

17. ОТКАЗ

Отказът на купувача от което и да е договорно средство за защита при нарушаване на определени договорни задължения от страна на продавача не се счита за отказ от правото да се позове на средства за защита при последващи нарушения на същата или друга договорна клауза. Неупражнението от страна на купувача на което и да е право, произтичащо от настоящия договор, не представлява отказ от това право, което може да бъде упражнено сега или в бъдеще от купувача.

18. ВАЛИДНОСТ

Ако някой компетентен орган прецени, че клауза от настоящите условия е невалидна или недействителна по някаква причина, изцяло или отчасти, валидността на другите условия на настоящите условия и частта от съответната незасегната от нищожност клауза или друга причина за недействителност са валидни в съответствие със законодателството, действащо към момента на сключване на акта. В такива случаи купувачът търси добросъвестно замяната на всички разпоредби, засегнати от нищожност или други причини за неефективност, с разпоредби, които се отнасят, от икономическа гледна точка, по най-близкия и справедлив начин ефекта на невалидната разпоредба, а ако недействителните разпоредби не бъдат заменени, допълнителните законови разпоредби се прилагат по волята на страните.

19. ВРЪЗКА

19.1 Нито една разпоредба в настоящия договор не представлява изявление или споразумение, че страните са членове на някое партньорство, съвместно предприятие, асоциация, съюз, агенция или друго образувание за каквато и да е цел, и страните се съгласяват и признават, че са независими изпълнители по отношение на взаимните ползи по настоящия договор.
19.2 Продавачът няма правомощие да задължава купувача или да поема задължения от какъвто и да е вид или да сключва договори от негово име и за негова сметка или да привлича с делата си отговорността на купувача

20. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Ако някоя от страните (продавач или купувач) е възпрепятствана да изпълни някое от своите договорни задължения поради събитие извън нейния разумен контрол, включително, например, пожар, експлозия, наводнение или друго случайно събитие, война или граждански бунт, стачка („непреодолима сила“), страната, която не е в състояние на изпълнение, изцяло или частично, окончателно или временно, не носи отговорност за нарушаване на настоящия договор по отношение на такова неизпълнение до степента, в която неизпълнението се дължи на непреодолима сила. Изпълнението на задълженията се спира, докато това събитие продължава, при условие че страната, която не е в състояние на изпълнение, незабавно уведоми другата страна в писмен вид за събитието на непреодолима сила. Неизправната страна полага всички разумни усилия за отстраняване на форсмажорните обстоятелства, за да възобнови задълженията си възможно най-скоро.

21. СЪОТВЕТСТВИЕ

Продавачът трябва да спазва всички изисквания и/или задължения на всеки регулаторен акт, включително устави, заповеди, наредби, директиви и/или насоки, изисквани от закона, регулаторни агенции или отдели, правителствени служби и/или органи на ЕС по отношение на производство, материали, опаковки, дистрибуция, внос, ценообразуване или продажба на продуктите или всякакви други разпоредби на настоящия договор.

22. СЪОБЩЕНИЯ

Всички писмени и устни съобщения, всички документи и етикетирането и маркирането на всички опаковки са на румънски или английски език, освен ако купувачът не посочи друго в писмена форма.

23. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

23.1 Всички поръчки, приети от продавача, се считат за изпълнени в седалището на купувача. Румънското законодателство се прилага към този договор както по отношение на неговото сключване, така и по отношение на неговото тълкуване и изпълнение. В същото време съдилищата в Румъния, от седалището на купувача, са компетентни да разрешават всякакви спорове, които могат да възникнат във връзка със сключването, тълкуването или изпълнението на този договор, без да се засяга изпълнението на каквото и да е решение или заповед от всяка друга юрисдикция. Разпоредбите на Конвенцията на Организацията на обединените нации за договорите за международна продажба на стоки, известна като "Виенската конвенция", не се прилагат”.
23.2 Страните декларират, че преводът на горните общи условия за закупуване и доставка на френски, немски, английски или друг език се извършва само за обяснение на взаимните договорни задължения и че, независимо от строгостта на превода, основният текст е изготвен на румънски и че този език ще се използва за тълкуване на думи, специализирана терминология и/или изрази в пълния текст като единен, изключителен език. Този текст е електронна версия, която може да бъде прегледана и чиято възможност за консултация е изрично посочена на първата страница на стандартните документи за поръчка и потвържденията на поръчките.